Author: Edward Frederick Benson

Citata Nr. 4221

Kai žmogus laimingas, nuovargiui nėra laiko.

banner