Author: Abu I Kasimas Firdousi

Citata Nr. 3704

Ten, kur nereikia, nesiplėšoma.

banner